වමේ සිට දකුණට (සිටගෙන)- King Haakon VII of Norway, Tsar Ferdinand of the Bulgarians, King Manuel II of Portugal and the Algarve, Kaiser Wilhelm II of Germany and Prussia, King George I of the Hellenes and King Albert I of the Belgians
වමේ සිට දකුණට (ඉඳගෙන) - King Alfonso XIII of Spain, King Georg V of the United Kingdom and King Frederick VIII of Denmark.